Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

ReflektantiemPrint

20.11.2017

Papildus dokumentu iesniegšana pilna laika klātienes studijām norisināsies no 15.08.2022. līdz 19.08.2022.

Iesnieguma veidlapa pilna laika klātienes studijām - https://drive.google.com/drive/folders/1NLl3O6IlCYyNYfkWSn0a80NfJgj0qmyi?usp=sharing

 

Dokumentu iesniegšana nepilna laika neklātienes studijām norisināsies no 15.08.2022. līdz 02.09.2022.

Dokumentu iesniegšana notiek no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 16:00.

 

 

 

Studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība"
Uzņemšanas noteikumi

Studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība"

Studijām pilna laika klātienē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” uzņem personas, kuras atbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām.

Studiju ilgums – 3 gadi.

Dokumentu iesniegšanas termiņu nosaka izglītības un zinātnes ministrs.  Centralizētajos eksāmenos nedrīkst būt zemāks vērtējums par E līmeni.

Pieteikšanās dokumentu pilna laika studijām pieņemšanas un reģistrēšanas maksaEUR 20,50

Rekvizīti:

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Reģ.Nr.90000048203

Valsts kase TRELLV22

Konts Nr.LV98TREL2140123003000

Pamatojumā norādīt:  21359, Vārds, Uzvārds, personas kods.

Jākārto šādi iestājpārbaudījumi:

- fiziskā sagatavotība;
- profesionālās atbilstības tests;
- pārrunas ar Uzņemšanas komisiju.

 


Studijām nepilna laika neklātienē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” uzņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras kārtējā uzņemšanas gada 31.decembrī nav vecākas par 42 gadiem.

Studiju ilgums – 3,5 gadi.

Dokumentā par vidējo izglītību mācību priekšmetos vērtējums nedrīkst būt zemāks par 4 ballēm desmit ballu sistēmā vai ne mazāk kā 3 piecu atzīmju skalā, centralizētajos eksāmenos nedrīkst būt zemāks vērtējums par E līmeni.

Uzņemšanas studijām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām, kuras ieņem leitnanta, virsleitnanta, kapteiņa, majora, pulkvežleitnanta vai pulkveža amatu, notiek piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Gadījumā, ja studijām piesakās vairāk par noteikto vietu skaitu, tad uzņemšana notiek zemāk minētajā konkursa kārtībā. Uzņemšana studijām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām, kuras ieņem kaprāļa, seržanta, virsseržanta vai virsniekvietnieka amatu, notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā šādus kritērijus (prioritārā secībā):

- augstāks ieņemamais amats Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;
- tiek aprēķināts izglītības dokumenta par vispārējo vidējo izglītību sekmju vidējais vērtējums;
- saņemot vienādu vidējo vērtējumu, tiek vērtēta profesionālā pieredze Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

 

Dokumentus pieņem Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā (208.kabinetā).

Absolvējot Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas studiju programmu, tiek piešķirta kvalifikācija - ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis).


Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas absolventiem ir iespēja turpināt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kvalifikāciju – ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris.

 

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023.s.g.:

https://drive.google.com/drive/folders/1PcLwxHcAlnqmJIxmZxAcY8jhXQ9JI8q0?usp=sharing