Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Par koledžuPrint

21.07.2011

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža ir dibināta 2002. gada 1.aprīlī uz Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības tehniskās skolas bāzes.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (turpmāk – koledža) ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakļautībā esoša izglītības iestāde. Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir koledžas padome un koledžas direktors. Padome ir koledžas koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un pārstāv koledžu visās tās lietās.

Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Koledža ir akreditēta izglītības iestāde (akreditācijas lapa Nr.059), kurai ir tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.

Koledžai ir šādi darbības pamatvirzieni:

 1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde un īstenošana;
 2. studējošo sagatavošana darbībai ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā;
 3. izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošo personības attīstību un nodrošinot studējošajiem iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
 4. nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
 5. profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana.

Koledža īsteno šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:

 1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 2. profesionālās tālākizglītības programma „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 3. profesionālās tālākizglītības programma „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – dispečers (iekšlietu jomā) (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 4. profesionālās pilnveides izglītības programma „Vadības zinības ugunsdzēsība” (160 stundas);
 5. profesionālās pilnveides izglītības programma  „Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem” (160 stundas);
 6. profesionālās pilnveides izglītības programma „Pamatlīmeņa zināšanu programma civilās aizsardzības speciālistiem” (160 stundas);
 7. profesionālās pilnveides izglītības programma „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības darba organizēšana un vadība” (160 stundas);
 8. profesionālās pilnveides izglītības programma Pamatlīmeņa zināšanu programma ūdenslīdējiem glābšanas darbu veikšanā (160 stundas).
 9. profesionālās pilnveides izglītības programma Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma”(60 stundas)

Koledža piedāvā arī apgūt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apstiprinātu mācību programmu Ugunsdrošībā (20 stundas), kā arī mācību programmu Ugunsdzēsībā (40 stundas), kas saskaņota ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un paredzēta pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumu komandu darbiniekiem.