Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2021.gadam Print

                 
  Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma
resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2021.gadam 
Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts 2021.gadam, Euro  
Iestāde   Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža  
Programma   07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība  
Pasākums   Pamatdarbības funkciju nodrošināšana   
 
Ieņēmumu klasifikators 1 713 026  
    21000:Iestādes ieņēmumi 1 713 026  
          21300:Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 11 927  
            21359:Pārējie ieņēmumi par  izglītības pakalpojumiem 8 291  
            21379:Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu  un pārējiem  kancelejas pakalpojumiem 360  
            21399:Citi  ieņēmumi  par maksas pakalpojumiem 3 276  
          21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 701 099  
            21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 701 099  
Izmaksu klasifikators 1 713 026  
    1000:Atlīdzība 1 655 846  
          1100:Atalgojums 1 281 632  
            1116:Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 957 750  
            1119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 193 540  
            1141:Piemaksa par nakts darbu 40 350  
            1142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 300  
            1143:Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu 36 820  
            1147:Piemaksa par papildu darbu 7 200  
            1148:Prēmijas un naudas balvas  26 820  
            1150:Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 18 852  
          1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 374 214  
            1210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 315 784  
            1221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 57 000  
            1228:Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 430  
    2000:Preces un pakalpojumi 56 555  
          2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni 2 705  
            2111:Dienas nauda 500  
            2112:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 360  
            2121:Dienas nauda 1 485  
            2122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 360  
          2200:Pakalpojumi 10 377  
            2210:Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 1 400  
            2231:Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 2 072  
            2234:Normatīvajos aktos  noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi 470  
            2235:Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem 1 080  
            2239:Pārējie naklasificētie pakalpojumi 3 015  
            2242:Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 100  
            2243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 450  
            2261:Ēku, telpu īre un noma 1 300  
            2264:Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 440  
            2272:Izdevumi par tiesvedības darbiem 50  
          2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 42 973  
            2311:Biroja preces 2 000  
            2312:Inventārs 14 350  
            2314:Izdevumi par precēm  iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai  1 500  
            2322:Degviela 17 896  
            2329:Pārējie enerģētiskie materiāli 80  
            2341:Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 200  
            2344:Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 60  
            2350:Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 6 075  
            2390:Pārējās preces 812  
          2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 500  
            2519:Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 500  
    5000:Pamatkapitāla veidošana 625  
          5200:Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 625  
            5238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 620  
            5239:Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi 5  
Pasākums   Pabalsts  pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm  
 
Ieņēmumu klasifikators 3 070  
    21000:Iestādes ieņēmumi 3 070  
          21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 070  
            21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 070  
Izmaksu klasifikators 3 070  
    1000:Atlīdzība 3 070  
          1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 3 070  
            1210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 586  
            1221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 484  
  1.lpp no 1