Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Print

17.09.2012

1. sast.EņģeleI.            Pētniecības termiņu skaidrojošā vārdnīca, R: RAKA, 2011.                                   

2.Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai, R:RAKA, 2011.

3.                                  Ievads pētniecībā: stratēģija, dizaini, metodes, R:RAKA, 2011.

4.Plaveniece, SkuškovnikaSociālā psiholoģija pedagogiem, R:RAKA, 2002.               

5.Garleja R.      Darbs, organizācija un psiholoģija, R:RAKA, 2012.   

6.                                 Būvniecības Informācijas kartotēka(LBN – 208-08 „Publiskas ēkas un būves” (ar grozījumiem[1]), 209-09 „Mazstāvu dzīvojamās mājas” , 211-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie mani”, 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” (ar grozījumiem[1]), 222-99 „ūdens apgādes ārējie tīkli un būves”, 231-03 „ Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, 241-03 „ Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas”, 242-02 „Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli”(ar grozījumiem[1]), 261-07 „ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve”), R:CELTINFO PP, 2003-2012

 

7. LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”, R:LVS,2004

8. LVS 446/A1 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” , R:LVS,2006

9.LVS EN 1073-1:1998 „Aizsargapģērbs pret radioaktīvo saindēšanos. 1.daļa. Prasības un testa metodes ventilētam aizsargapģērbam pret saindēšanos ar radioaktīvām daļiņām”, R:LVS,1998

10. LVS EN 1073-2 „Aizsargapģērbs pret radioaktīvo saindēšanos. 2.daļa. Prasības un testa metodes neventilētam aizsargapģērbam pret saindēšanos ar radioaktīvām daļiņām”, R:LVS, 2003

11. LVS EN 13034+A1 „Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķimikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrajām ķimikālijām, ( 6.tips un PB [6]tips) piederumi)”, R:LVS, 2009

12. LVS EN 14126 „Aizsargapģērbs. Veiktspējas prasības un testēšanas metodes aizsargapģērbam pret infekcijas izraisošiem mikroorganismiem”, R:LVS, 2003

13. LVS EN 14126/AC „Aizsargapgērbs. Veiktspējas prasības un testēšanas metodes aizsargapģērbam pret infekcijas izraisošiem mikroorganismiem”, R:LVS, 2005

14.LVS EN 14605+A1 „Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības apģērbiem ar šķidrumu, (3. tips), vai izsmidzinātu šķidrumu (4. tips), necaurlaidīgiem savienojumiem starp dažādām apģērba daļām, ieskaitot vienīgi atsevišķas ķermeņa daļas aizsargājošus apģērba elementus ( PB[3] UN PB[4] TIPS)”, R:LVS, 2009

15. LVS EN 1990/NA „Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati. Nacionālais pielikums”, R:LVS, 2010

16. LVS EN 1990/A1 „Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi”, R:LVS, 2008

17. LVS EN 1990 „Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati”, R:LVS, 2006

18. LVS EN 1991-1-2/AC „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-2.daļa: Visparīgās iedarbes. Uguns radītās iedarbes uz konstrukcijām”, R:LVS, 2009

19. LVS EN 1991-1-2 „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-2.daļa:Vispārīgās iedarbes. Uguns radītās iedarbes uz konstrukcijām”, R:LVS, 2007

20. LVS EN 1992-1-2/AC „2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgie noteikumi. Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana”, R:LVS, 2009

21. LVS EN 1992-1-2 „2. Erokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgie noteikumi. Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana”, R:LVS, 2007

22. LVS EN 1993-1-2+AC „3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgie noteikumi. Konstrukciju ugunsdrosibas projektēšana”, R:LVS, 2006

23. LVS EN 1994-1-2/AC „4. Eirokodekss. Tērauda un betona kompozīto konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgie noteikumi. Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana”, R:LVS, 2009

24. LVS EN 1994-1-2 „4. Eirokodekss. Tērauda un betona kompozīto konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgie noteikumi. Ugunsrdošību konstrukciju projektēšana”, R:LVS, 2007

25. LVS EN 1995-1-2/NA „5. Eirokodekss. Koka konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Visparīgi. Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana. Nacionālais pielikums”, R:LVS, 2009

26. LVS EN 1995-1-2+AC „5. Eirokodekss. Koka konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgi.Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana”, R:LVS, 2007

27. LVS EN 1996-1-2/NA „6. Eirokodekss. Mūra konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgie noteikumi. Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana. Nacionālais pielikums”, R:LVS, 2009

28. LVS EN 1996-1-2/AC „6. Eirokodekss. Mūra konstrukciju projektēšana. 1-2. daļa: Visparīgie noteikumi. Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana”, R:LVS, 2011

29.LVS EN 1996-1-2 „6. Erokodekss. Mūra konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārigie noteikumi. Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana”, R:LVS, 2007

30. LVS EN 374-1 „Aizsargcimdi pret ķimikālijām un mikroorganismiem. 1.daļa: Terminoloģija un izpildes prasības”, R:LVS, 2003

31.LVS EN 421 „Aizsargcimdi pret jonizējošo radiāciju un radioaktīvo piesārņojumu”, R:LVS, 2010

32.LVS EN 464:1994 „Aizsargapģērbs lietošanai pret šķidrajam un gāzveida ķimikālijām, ieskaitot aerosolus un cietās daļiņas. Noplūdes vietas noteikšana gāzes necaurlaidīgā aizsargapģērbā ( Iekšējā spiediena tests)”, R:LVS, 1994

33. LVS EN 943-1 „Aizsargapgērbs pret šķidrajām un gāzveida ķimikālijām, ieskaitot šķidros aerosolus un cietās daļiņas. 1. daļa: Darbspējas prasības ventilējamiem un neventilējamiem „gāzes necaurlaidīgiem” (1.tips) un „gāzes caurlaidīgiem” ( 2. tips) aizsargtērpiem pret ķimikālijām”, R:LVS, 2003

34. LVS EN 943-1:/AC „Aizsargapgērbs pret šķidrajām un gāzveida ķimikālijām, ieskaitot šķidros aerosolus un cietās daļiņas. 1. daļa: Darbspējas prasības ventilējamiem un neventilējamiem „gāzes necaurlaidīgiem” (1.tips) un „gāzes caurlaidīgiem” ( 2. tips) aizsargtērpiem pret ķimikālijām”, R:LVS, 2005

35. LVS EN 943-2 AC „Aizsargapgērbs pret šķidrajām un gāzveida ķimikālijām, ieskaitot šķidros aerosolus un cietās daļiņas. 2. daļa: Darbspējas prasības avārijas brigādēm paredzētiem „ gāzes necaurlaidīgiem”(1.tips) aizsargtērpiem pret ķimikālijām”, R:LVS, 2003

36.LVS EN ISO 13982-1 „Aizsargapģērbs pret cieto ķīmisko vielu daļiņām. 1.daļa: Veikspējas prasības pretķīmiskajiem aizsargapģērbiem, ņemot vērā pilnu ķermeņa aizsardzību pret gaisā emitētām cietajām daļiņām (5. tipa apģērbi)”, R:LVS, 2005

37. LVS EN ISO 13982-1/A1 „Aizsargapģērbs pret cieto ķīmisko vielu daļiņām. 1.daļa: Veikspējas prasības pretķīmiskajiem aizsargapģērbiem, ņemot vērā pilnu ķermeņa aizsardzību pret gaisā emitētām cietajām daļiņām (5. tipa apģērbi). 1. grozījums ( ISO 13982-1:2004/Amd 1;2010)”, R:LVS, 2011